Μάθετε για τις υπηρεσίες μας

Η επιχείρηση μας έχει ως αντικείμενο την Υποστήριξη Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε θέματα που άπτονται της Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων.

Έκδοση Άδειας Λειτουργείας Καταστημάτων
Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Με τον Ν. 4442/2016 ( ΦΕΚ 230Α 07-12-2016 ) και την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 16228/2017 ( ΦΕΚ 1723/Β 18-05-2017 ) εκσυγχρονίζεται ο τρόπος έκδοσης Αδειών Λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Οι κατηγορίες των επιχειρήσεων που αφορά ο συγκεκριμένος νόμος είναι:

 

• Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
Επιχειρήσεις μαζικής Εστίασης πλήρους και πρόχειρου γεύματος και Επιχειρήσεις Αναψυχής ( εστιατόρια, ψητοπωλεία , οβελιστήρια, σνακ μπαρ, αναψυκτήρια, καφετερίες, μπαρ και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες ).

 

• Καταστήματα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών.
Παντοπωλεία, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες ποτών, καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων, πρατήρια άρτου, πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής, καφεκοπτεία και παρόμοιες δραστηριότητες.

 

• Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες που με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσουν τη Δημόσια Υγεία και λειτουργούν ως αμιγείς ή μικτές με επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ή άλλες επιχειρήσεις (π.χ. Κομμωτήρια , καταστήματα περιποίησης χεριών- ποδιών, εργαστήρια tattoo, γυμναστήρια).

 

Η Ομάδα συνεργατών της omega+ business support αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για την έκδοση/γνωστοποίηση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης σας.

Εκπόνηση Τεχνικών Εκθέσεων - Διαγράμματα
Ροής Εργασιών Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με την Υπουργική ΑπόφασηΥ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 – ΦΕΚ 2161/Β/23-6-2017 απαιτείται η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι απαραίτητη για την έκδοση άδειας της επιχείρησης.

Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων

Με βάση την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλη την αλυσίδα τροφίμων, από την επεξεργασία και την αποθήκευση ως τη διανομή τους, υποχρεούνται να εφαρμόζουν Σύστημα για την Ασφάλεια των ΤροφίμωνHACCP με σκοπό την ασφάλεια του καταναλωτή.

 

Η omega+ αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης HACCPτης επιχείρησης σας και την εκπαίδευση του προσωπικού για την παραγωγή και διάθεση ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων.

 

Επίσης αναλαμβάνουμε όλες τις απαιτούμενες αναλύσεις π.χ ανάλυση νερού, τελικών προϊόντων κλπ.

 

Συστήματα Ποιότητας:

ISO 22000 Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων:

 

Η omega+ αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης

ISO 22000 αλλά και την διαδικασία πιστοποίησης της επιχείρησης σας από παγκόσμιας αναγνώρισης οργανισμούς.

 

ISO 9001  Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας:

 

Είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο το οποίοεφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσειςανεξάρτητα από το αντικείμενο ή το μέγεθός τους. Με το ISO 9001 η επιχείρηση  εγκαθιστά διαδικασίες λειτουργίας ώστε τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών.

 

ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης:

 

Και το ISO 14001 είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το αντικείμενο ή το μέγεθός τους.

 

Αντικείμενο του προτύπου αποτελεί η διεξοδική ανάλυση των διεργασιών της επιχείρησης σε σχέση με το περιβάλλον (περιβαλλοντικές επιπτώσεις).

Συμβουλευτική υποστήριξη λειτουργίας των επιχειρήσεων
σύμφωνα με τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής
και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τα στελέχη της omega+ επισκέπτονται την επιχείρηση σας και με την πολυετή εμπειρία τους σας υποστηρίζουν σε θέματα Ασφάλειας Τροφίμων.

 

Η συχνότητα των υποστηρικτικών επιθεωρήσεων προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας.

 

Εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Η omega+ αναλαμβάνει την υποστήριξη των επιχειρήσεων που αφορά στην εκπαίδευση του προσωπικού με βάση τους οδηγούς υγιεινής του ΕΦΕΤ.

 

Η omega+ παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας περιγράφονται στα άρθρα 6 και 7 του Ν.1568/85 και στο Π.Δ.17/96. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη ενώ επίσης ο τεχνικός ασφάλειας έχει την υποχρέωση επίβλεψης των συνθηκών εργασίας. Συγκεκριμένα:

 

 1. O τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Tις γραπτές υποδείξεις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. O εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ αυτό το βιβλίο.
 2. Eιδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:

 

α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικό οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

 

 1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.

γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει τα αποτελέσματα των ερευνών, να τα αξιολογεί και να προτείνει μέτρα αποτροπής παρόμοιων ατυχημάτων.

δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητος προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

 

 1. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

 

 1. H άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων πέραν του ελάχιστου ορίου ωρών απασχόλησής ως τεχνικού ασφάλειας.
 2. O τεχνικός ασφάλειας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Tυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
 3. O τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.
Απολυμάνσεις, Απεντομώσεις & Μυοκτονίες

Με την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 16228/2017 ( ΦΕΚ 1723/Β 18-05-2017 ) όλες οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος υποχρεούνται να εφαρμόζουν διαδικασία καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών.
Οι συνεργάτες της omega+ αναλαμβάνουν την υποστήριξη της επιχείρησης σας εφαρμόζοντας εγκεκριμένα σκευάσματα από τον ΕΟΦ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Με την εξάπλωση του Covid 19 η ανάγκη την ασφαλή λειτουργία των επιχειρήσεων κατέστη πλέον επιτακτική.

Η omega+ αναλαμβάνει την υποστήριξη των επιχειρήσεων εφαρμόζοντας πλάνο Απολυμάνσεων με βάση τα αντίστοιχα πρωτόκολλα.
Επίσης αναλαμβάνουμε και την εφαρμογή πρωτοκόλλων κατά του Covid 19 σε ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα.

Εξοπλισμός και Αναλώσιμα HACCP

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη των επιχειρήσεων στη προμήθεια εξοπλισμού και αναλώσιμων που αφορούν στην ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων:

 • Εντομοπαγίδες
 • Λιποσυλλέκτες
 • Υγειονομικοί νιπτήρες χεριών
 • Συστήματα απολύμανσης
 • Αποστειρωτές μαχαιριών
 • Γάντια μιας χρήσης
 • Σκουφάκια και ποδιές μιας χρήσης
 • Απολυμαντικά
 • Καθαριστικά
 • Aυτόματα καταγραφικά θερμοκρασιών ψυγείων

Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην ενότητα Προϊόντα HACCP.