Λιποσυλλέκτης

Είναι συσκευή η οποία συγκρατεί τα λίπη και δεν επιτρέπει την όδευση τους στο αποχετευτικό σύστημα. Τα λίπη είναι μια σημαντική πηγή επιβάρυνσης των αποβλήτων είτε αυτά διοχετεύονται σε μονάδα βιολογικού καθαρισμού είτε σε βόθρο. Έτσι οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν λίπη και έλαια στην παραγωγική τους διαδικασία υποχρεούνται να χρησιμοποιούν λιποσυλλέκτες και να διαθέτουν τα συλλεγόμενα λίπη σε εξουσιοδοτημένους φορείς διαχείρισης.